Get the Flash Player to see this rotator.
ขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ เว็บไซต์ของเราไม่รองรับกับบราวเซอร์ Internet Explorer หรือ IE ผู้ใช้งานเว็บไซต์โปรดใช้ Chrome หรือ Firefox แทน จะทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น


 1. วิธีการประหยัดน้ำใช้อุปโภคบริโภค.....ช่วยกันประหยัดก่อนที่ไม่มีน้ำจะใช้
 2. ประกาศสอบเปลี่ยนสายงาน
 3. ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนสายทางหลวง หมายเลข 2- บ้านโสกนกเต็น
 4. ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนสายทางหลวง หมายเลข 207 - บ้านสำโรง
 5. ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัว
 6. สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ภายในที่ทำการ อบต.โสกนกเต็น
 7. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 4 บ้านโคกล่าม
 8. ประมูลงานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ)
 9. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 10. ประกาศเรื่อง รับขึ้นทะเบียนผู้สุงอายุ
 11. ประกาศ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพ
 12. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2558
 13. กำหนดราคากลาง
 14. รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน VDR บ้านหนองบัว
 15. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
 16. ประกาศมาตรการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน
 17. การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 18. การป้องกันโรคไข้เลือดออก
 19. การณรงค์การเผาต่อซางข้าวและใบอ้อย
 20. ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน
 21. ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564
 22. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง