Get the Flash Player to see this rotator.
ขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ เว็บไซต์ของเราไม่รองรับกับบราวเซอร์ Internet Explorer หรือ IE ผู้ใช้งานเว็บไซต์โปรดใช้ Chrome หรือ Firefox แทน จะทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น


 1. วิธีการประหยัดน้ำใช้อุปโภคบริโภค.....ช่วยกันประหยัดก่อนที่ไม่มีน้ำจะใช้
 2. ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนสายทางหลวง หมายเลข 2- บ้านโสกนกเต็น
 3. ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนสายทางหลวง หมายเลข 207 - บ้านสำโรง
 4. ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัว
 5. สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ภายในที่ทำการ อบต.โสกนกเต็น
 6. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 4 บ้านโคกล่าม
 7. ประมูลงานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ)
 8. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 9. ประกาศเรื่อง รับขึ้นทะเบียนผู้สุงอายุ
 10. ประกาศ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพ
 11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2558
 12. กำหนดราคากลาง
 13. รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน VDR บ้านหนองบัว
 14. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
 15. ประกาศมาตรการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน
 16. การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 17. การป้องกันโรคไข้เลือดออก
 18. การณรงค์การเผาต่อซางข้าวและใบอ้อย
 19. ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน
 20. ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564
 21. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 22. ไข้เลือดออก
 23. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2563
 24. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)
 25. คู่มือบริการประชาชน
 26. ภาพกิจกรรม
 27. ภาพกิจกรรม
 28. การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจข้อบัญญัติ ปี 2560-2563
 29. การประชุมประชาคมท้องถิ่น
 30. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจประชาชน
 31. รายงานการประชุมสภา
 32. ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ
 33. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 34. ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔
 35. แผนตรวจสอบภายใน
 36. แผนอัตรากำลัง 3 ปี

 1. อบรมให้ความอัคคีภัย
 2. ช่วยเหลือภัยแล้งบ้านเพ็กน้อย
 3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ส่งเสริมอาชีพตำบลโสกนกเต็น) นำทีมโดยท่านนายกสมาน ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น
 4. โครงการสร้างสำนึกพลเมืองเพื่อการเสริมสร้างประชาธิปไตย
 5. ภาพกิจกรรม
 6. ภาพกิจกรรม
 7. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหาร ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา พนักงานจ้าง ประจำปี 2562
 8. โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็นออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่
 9. โสกนกเต็นเกมส์ ครั้งที่ 15
 10. กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 11. งานสิ่งแวดล้อม