Get the Flash Player to see this rotator.

ข้อมูลพื้นที่


 
ข้อมูลพื้นที่
ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล 
ทิศใต้ ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล
ทิศตะวันออก ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง 
ทิศตะวันตก ติดเขตเทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล

เนื้อที่
       องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น มีพื้นที่ ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร โดยสามารถแยกได้ดังนี้
พื้นที่การเกษตร  15,953 ไร่
พื้นที่การประมง 21 ไร่
พื้นที่ปศุสัตว์ 396 ไร
พื้นที่อยู่อาศัย 630 ไร่
พื้นสาธารณะ 630 ไร่
ลักษณะภูมิประทศ
      โดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่ลุ่มกับที่ดอน ดินขาดความอุดมสมบรูณ์และมีลักษณะเป็นดินเหนียว ปนทราย และบางพื้นที่ เป็นดินเค็มไม่สามารถเพาะปลูกได้ โดยสรุปแล้วจะสามารถทำการเพาะปลูกได้เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น ส่วนทางด้านอากาศยังคงมี 3 ฤดูเหมือนทั่วไปและในฤดูหนาวจะเป็นระยะสั้นๆเท่านั้น
จำนวนหมูบ้าน ครัวเรือน ประชากร
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
1 บ้านโสกนกเต็น 195 334 323 657
2 บ้านป่าเป้า 170 355 340 695
3 บ้านหนองบัว 156 295 294 589
4 บ้านโคกล่าม 120 212 237 449
5 บ้านเพ็กน้อย 304 467 484 951
6 บ้านหัวคู 76 188 218 406
7 บ้านโสกขามน้อย 152 326 319 645
8 บ้านหนองบัวพัฒนา 121 260 279 539
9 บ้านกลาง 61 137 137 284
10 บ้านโสกนกเต็นพัฒนา 167 370 370 750
11 บ้านหนองบัวสันติสุข 151 302 302 624
    รวม 3,286 3,303 6,589
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ดังนี้
1)ทำนา 80 %
2)ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ 10 %
3)รับราชการ รับจ้าง และอาชีพอื่นๆ 10 %
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
1)ธนาคาร - แห่ง
2)โรงแรม/ที่พัก 4 แห่ง
3)ปั้มน้ำมัน 2 แห่ง
4)โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
สภาพทางสังคม
การศึกษา
  1)โรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง
  2)โรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส 2 แห่ง
  3)โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง
  4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
  5)ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล 1 แห่ง
สถาบันทางศาสนาและสำนักสงฆ์
  1)วัด                                                           6 แห่ง
  2)สำนักสงฆ์ - แห่ง
สถานีอนามัย
  1)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น 1 แห่ง
  2)เจ้าหน้าที่ประจำอนามัย 4 แห่ง
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                                              11 แห่ง
การบริหารพื้นที่
ด้านการคมนาคม
   สภาพการคมนาคมโดยทั่วไป สะดวกเนื่องจากถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยางหรือ ถนนหินคลุก ถนนภายในหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก
ด้านการโทรคมนาคม
  1)ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล 1 แห่ง
  2)โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง
ด้านการไฟฟ้า
  ทุกหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  1)ลำน้ำ ลำห้วย                     3 สาย
  2)บึง หนอง 5 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  1)ฝาย 7 แห่ง
  2)บ่อน้ำตื้น 9 แห่ง
  3)บ่อโยก 21 แห่ง
  4)ประปาหมู่บ้าน                                                                            10 แห่ง (อบต. สร้าง 3 แห่ง)  1. Attachment ไฟล์แนบ
  2. ไม่มีไฟล์แนบ