Get the Flash Player to see this rotator.

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔


  1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔
  2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล