Get the Flash Player to see this rotator.

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก


กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตามโครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน
.นายอำเภอพลมอบป้ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกทุกหมู่บ้าน มีกิจกรรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำกิจกรรมบวชป่า  ปลูกต้นไม้  ย้อมสีผ้าแบบธรรมชาติ
  1. Attachment ไฟล์แนบ
  2. ไฟล์แนบ 2 ไฟล์
  3.     facebook-album-1200204963445551.zip
  4.     facebook-album-1200121020120612.zip