Get the Flash Player to see this rotator.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2563


 1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านหัวคู หมู่ที่ 6
 2. โครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยโจดช่วงที่ 1 หมู่ที่ 7
 3. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงคันคูลำห้วยโจด ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7
 4. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบสูบน้ำประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 3,11
 5. โครงการจ้างเหมาขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 1
 6. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
 7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
 8. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายคุ้มธารร่มเย็น หมู่ที่ 10
 9. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหลังปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ 5
 10. โครงการจ้างเหมาขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 7
 11. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทรางไปวัดป่า หมู่ที่ 9
 12. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอยสาดแสง หมู่ที่ 5
 13. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.สายภายในหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3
 14. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายโคกล่ามหมู่ที่ 4 และปรับปรุงถนนหินคลุกสายแยกรอบบ้าน หมู่ที่ 4
 15. โครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11
 16. โครงการจ้างเหมาขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1
 17. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินพร้อมปูหินคลุกสายแยกโสกนกเต็นพัฒนาหนองทุ่ม-วังลิ้นฟ้า หมู่ที่ 10
 18. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมหินคลุก จำนวน 3 โครงการ
 19. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 และโครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ หมู่ที่ 2
 20. โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหัวคู หมู่ที่ 6และปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวคู หมู่ที่ 6