Get the Flash Player to see this rotator.

ประกาศราคากลางปี2562


 1. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายแยกรอบบ้าน หมู่ที่ 4
 2. โครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยโจดช่วงที่ 1 หมู่ที่ 7
 3. โครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยโจดช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7
 4. โครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 1
 5. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
 6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
 7. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายคุ้มธารร่มเย็น หมู่ที่ 10
 8. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหลังปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ 5
 9. โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 7
 10. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายซอยสาดแสง หมู่ที่ 5
 11. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางไปวัดป่า หมู่ที่ 9
 12. โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
 13. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายโคกล่าม หมู่ที่ 4