Get the Flash Player to see this rotator.

ประกาศราคากลางปี2562


 1. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายแยกรอบบ้าน หมู่ที่ 4
 2. โครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยโจดช่วงที่ 1 หมู่ที่ 7
 3. โครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยโจดช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7
 4. โครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 1
 5. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
 6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
 7. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายคุ้มธารร่มเย็น หมู่ที่ 10
 8. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหลังปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ 5
 9. โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 7
 10. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายซอยสาดแสง หมู่ที่ 5
 11. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางไปวัดป่า หมู่ที่ 9
 12. โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
 13. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายโคกล่าม หมู่ที่ 4
 14. โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1
 15. โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมปูหินหินคลุกสายแยกโสกนกเต็นพัฒนา หนองทุ่ม-วังลิ้นฟ้า หมู่ที่ 10
 16. โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11
 17. โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหัวคู หมู่ที่ 6 และปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวคู หมู่ที่ 6
 18. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 3 โครงการ
 19. จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 และโครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ หมู่ที่ 2
 20. โครงการซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5
 21. โครงการปรับปรุงทางข้ามลำห้วยอีหลอด หมู่ที่ 10
 22. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทางรถเก่า หมู่ที่ 3
 23. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโคกล่ามห้วยวังไฮ หมู่ที่ 4
 24. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคันคูลำห้วยโจด-ฮ่อมวังม่วง หมู่ที่ 7
 25. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโสกขามน้อย-ทางพาด หมู่ที่ 7
 26. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเมรุไปนาพ่อโม หมู่ที่ 8
 27. โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำสายข้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8