Get the Flash Player to see this rotator.

ประกาศราคากลาง


 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
 2. โครงการปรับปรุงลำห้วยม่วงตอนบน หมู่ที่ 3
 3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 4. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์อาชีพประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
 5. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโสกนกเต็นพัฒนา
 6. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านกลาง
 7. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านหนองบัว
 8. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน,โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ
 9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
 10. จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์
 11. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน
 12. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 3 โครงการ
 13. โครงการปรับปรุงถนนดินจำนวน 4 โครงการ
 14. โครงการปรับปรุงทางข้ามลำห้วยโสกนกเต็น หมู่ที่ 1
 15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
 16. โครงการซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 3 โครงการ
 17. โครงการซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 4 โครงการ
 18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
 19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
 20. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์อาชีพประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
 21. โครงการปรับปรุงทางข้ามและโครงการซ่อมแซมคันคู จำนวน 4 โครงการ
 22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน,ขุดลอกลำเหมืองเชื่อมห้วยม่วง จำนวน 3 โครงการ
 23. โครงการซ่อมแซมถนนดินสายแยกทางหลวงชนบท3018-โรงงานย้อมผ้า
 24. โครงการก่อสร้างร่องระบายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
 25. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสนกเต็นหมูที่1และบ้านโคกล่ามหมู่ที่ 4
 26. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และฝึกอาชีพประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
 27. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน 4 โครงการ
 28. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
 29. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น
 30. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
 31. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางวัดกลาง หมู่9
 32. โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลโสกนกเต็น
 33. โครงการซ่อมแซมทางข้ามบ้านเพ็กน้อย
 34. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองบัวน้อย หนองไทร หมู่ที่ 8
 35. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มธารร่มเย็น หมู่10
 36. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
 37. โครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยโสกนกเต็นและลำห้วยอีหลอด
 38. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
 39. จัดซื้อครุภัณฑ์ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(โซลาร์เซล)ทางสาธารณะปากทางเข้า หมู่ที่ 3
 40. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปวัดป่า หมู่ที่ 9 และโตครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4
 41. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกล่ามหนองบง หมู่ที่ 4
 42. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายโคกล่าม-หัวคู หมู่ที่ 4
 43. โครงการปรับปรุงถนน จำนวน 5 โครงการ